Herroepingsrecht

(Alleen van toepassing bij aankoop door consument en indien product gekocht op afstand)

Herroeping
Het herroepingsrecht biedt u de mogelijkheid om het product na ontvangst te bekijken en te beoordelen of u het wilt behouden. Is dat niet het geval, dan heeft u het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Classic International B.V., Zuidhoven 9-G, 6042 PB  Roermond, Nederland, email: orders@classicinternational.eu, Tel. +31 (0)475 327390) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping ook elektronisch invullen en opsturen naar orders@classicinternational.eu of onderstaande online verklaring invullen en verzenden. Als u van een van deze mogelijkheden gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per email) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Indien bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post of pakketdienst teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd, kunnen wij de goederen na overleg bij u laten afhalen. De kosten hiervoor worden in mindering gebracht op het tegoed.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn:

  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.
  • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • Kranten, tijdschriften, boeken of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement)

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Classic International B.V., Zuidhoven 9-G, 6042 PB  Roermond, Nederland, email: orders@classicinternational.eu

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen:

- Besteld op (*)

- Ontvangen op (*)

- Naam/namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*)  Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Velden met een * zijn verplicht

Klantgegevens
     
Initialen *
Tussenvoegsel  
Achternaam *
Callsign  
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Land *
Telefoon  
email *

Productgegevens retourzending (max. één product per formulier)
Merk / Model / Type

Serienummer  

      
Debiteurnummer *

Factuurnummer *

Product ontvangen op datum

     
Opmerkingen